PRIVACYREGLEMENT AVG

Logopediepraktijk Colmschate/Schalkhaar

 

Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten/cliënten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@logopedie-colmschate.nlof telefonisch contact opnemen met de praktijk, 0570-799049

Artikel 1           Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens:                     de gegevens die betrekking hebben op een persoon

Praktijk:                        Logopediepraktijk Colmschate/Schalkhaar                                                                 verwerkingsverantwoordelijke

Patiënt:                          een patiënt/cliënt van de praktijk

Verwerking:                   een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

Artikel 2           Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg en nakoming van de behandelovereenkomst.

 

 

 

Artikel 3           Doelen 

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • het verlenen van logopedische zorg;
 • het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiënt/cliënt of zorgverzekeraar;
 • ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;
 • wetenschappelijk onderzoek.

 

 

Artikel 4           De gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend logopedist heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
 2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 3. Als wij uw gegevens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patiënt worden gebruikt. Wij zullen in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 4. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
 5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

 

Artikel 5           Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam
 • adres/contactgegevens
 • geboortedatum
 • BSN nummer
 • medische gegevens
 • naam huisarts/andere zorgverleners
 • gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger
 • geslacht
 • nummer identiteitsdocument
 • moedertaal
 • naam en inschrijfnummer Zorgverzekeraar
 • gegevens (basis)school
 • woonsituatie/werk/hobby’s

 

 

Artikel 6           Rechten

 1. Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Wij, in het bijzonder uw behandelend logopedist, informeren u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.
 2. U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
 3. U heeft als patiënt/cliënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend logopedist beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.
 5. U kunt als patiënt/cliënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Wij verzoeken u om deze verklaring aan uw behandelend logopedist te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.
 6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:
 • Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;
 • Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

 

 

Artikel 7           Bewaartermijn

 1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
 2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

 

 

Artikel 8           Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan onze medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 • u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
 • het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;
 • er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of
 • wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

 

 

Artikel 9           Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

 

 

Artikel 10         Verantwoordelijke gegevensbescherming

 1. De praktijk heeft een Verantwoordelijke Gegevensbescherming benoemd.
 2. De Verantwoordelijke Gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en is daarbij de eerste aanspreekpersoon.

 

 

 

Artikel 11         Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website www.logopediepraktijk-colmschate.nl  informeren.

 

Artikel 12         Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar. Deze is te bereiken op 0570-799049 of per e-mail info@logopediepraktijk-colmschate.nl

Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij de Logopediepraktijk Colmschate, t.a.v. de praktijkhouders, Holterweg 108 D, 7429 AH Deventer.

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Versie d.d. 21-5-2018  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

KLANT-ERVARINGS-ONDERZOEK (KEO)

Zorgverzekeraars zijn geïnteresseerd in uw mening over mijn dienstverlening. Daarom voeren wij een klantervaringsonderzoek uit (KEO). Doet u mee?
Na afloop van de behandeling vraag wij of u mee wilt doen. Alleen met uw toestemming ontvangt u een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door CTO-Logo. CTO-Logo is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd.
CTO-Logo nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. Ik kan niet zien wat u heeft ingevuld.
De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten.
Wilt u meer weten? Vraag het mij!

PRIVACYVERKLARING NIVEL ZORGREGISTRATIE;

Logopediepraktijk Colmschate doet mee aan het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van ons geen informatie waarmee patiënten direct geïdentificeerd kunnen worden. Cliënten kunnen bij onze zorgverleners van Logopediepraktijk Colmschate meer informatie opvragen en daar ook hun eventuele bezwaar laten registreren. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/overnivel/privacybescherming

 

 

 

 

 

LOGOPEDIE MET KWALITEIT IN DEVENTER

Logopedisten houden hun kennis op peil door deelname aan een kwaliteitskring en werkgroepen. Daarnaast bestuderen ze vakliteratuur en volgen na- en bijscholingscursussen. Om de kwaliteit van de geboden logopedie te borgen zijn wij aangesloten bij: Kwaliteitskring Deventer Midden IJssel (KKDMIJ), LOGIS Logopedisten in Samenwerking en Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Tevens doen wij mee aan het Wetenschappelijk Onderzoek van NIVEL Zorgregistraties( zie ook de brochure van het NIVEL onder “folders”).

Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Al onze medewerkers zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister paramedici.

Zichtbare Kwaliteit
Transparantie en inzichtelijkheid in de gezondheidszorg worden steeds belangrijker. Patiënten en cliënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag bied het Kwaliteitsregister Paramedici( KP) uitkomst door het individueel keurmerk.

Het Kwaliteitsregister Paramedici is een vrijwillig register voor een groot aantal paramedische beroepen: Ergotherapeuten, diëtisten, huidtherapeuten, logopedisten, MMB’ers (de nieuwe beroepsnaam voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten), orthoptisten en podotherapeuten.

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Het KP kan door iedereen, van ( potentiële) patiënten tot zorgverzekeraars en collega behandelaars geraadpleegd worden. Benodigd hiervoor zijn het KP- nummer                                   ( registratienummer) of de naam met de geboortedatum. Het staat patiënten vrij om bij hun behandelaar te informeren naar het KP- nummer.

Zie voor meer informatie: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

Heeft u een klacht? Lees wat u kunt doen.

Bent u ontevreden? Blijf er niet mee zitten! U komt voor goede hulp en begeleiding. Die willen wij graag bieden. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Hieronder meer informatie.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?
De eerste stap: een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Wat als u toch een klacht wil indienen?
Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenprocedure. De Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten, biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen. Meer hierover op bovengenoemde website

 

Zorgverzekeraars controleren op kwaliteit

In toenemende mate stellen Zorgverzekeraars eisen aan de door logopedisten geleverde zorg. Zij laten de kwaliteit van de zorgverlening controleren door externe gecertificeerde Auditbureau ’s.

Het kan voorkomen dat er een kwaliteitscontrole zal plaatsvinden in onze praktijk. Tijdens deze controle worden dossiers van cliënten gecontroleerd op deze kwaliteitseisen. Het kan voorkomen dat uw dossier of het dossier van uw kind hiervoor gebruikt wordt. In alle gevallen zal er strikt worden gewerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien u met bovenstaande niet akkoord gaat kunt u dit aangeven.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG beschermt uw privacy. In de AVG staat wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. En wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in uw gegevens. En het recht op verzet tegen gebruik van uw gegevens.

Zie voor meer informatie de Privacy Policy op deze pagina of op de website van de Rijksoverheid.